Algemene Voorwaarden

El Greco Grieks Restaurant

Definitis

 1. El Greco: El Greco Grieks Restaurant, gevestigd op Schoutstraat 17, 4204BB Gorinchem, Nederland. Geregistreerd onder Kamer van Koophandel (KVK) nummer 23082812.

 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met El Greco Grieks Restaurant.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van El Greco Grieks Restaurant.

Reserveringen en Bestellingen

 1. Reserveringen kunnen online of telefonisch worden gemaakt. El Greco behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling wordt de klant geacht de juiste gegevens te verstrekken. El Greco is niet verantwoordelijk voor fouten of misverstanden als gevolg van onjuiste informatie.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden volgens de door El Greco aangegeven betaalmethoden. Bij niet-tijdige betaling behoudt El Greco zich het recht voor verdere dienstverlening te weigeren.

Annulering

 1. Annulering van reserveringen dient tijdig en schriftelijk te geschieden. Bij niet tijdige annulering kan El Greco kosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 1. El Greco is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de klant tijdens het verblijf in het restaurant.
 2. El Greco is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of andere gezondheidsproblemen als gevolg van consumptie van gerechten, tenzij dit het directe gevolg is van nalatigheid van El Greco.

Overige Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door El Greco worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie.
 2. Op alle overeenkomsten tussen El Greco en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Door het plaatsen van een reservering of het doen van een bestelling bij El Greco Grieks Restaurant verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.